Divlji afrički psi su sjajna stvorenja Afrike sa snažnim čeljustimaÀôðèàà ìììì. Åå ïëùàüü ÿÿÿÿÿ ííîî 30õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõîîîîîîõîîîõøøøøø åååååååååå Â àôèèòòÒòÒòÒòÒòòòòòññññäñãñãããããããããããããããããããããããããããããããããããããõõõõõõõõõõõõõõõõõõõêêêêêêêõõõê êêêêêêêààààààààà .a .êêêêêêêêê Čěĺííî çäĺńü îęîëî 200 òûñÿ ÷ ëĺň íàçàä íŕ ÷ àëàñü èñòîðèÿ ÷ ĺëîâĺ ÷ ĺńňâŕ, çäĺńü ðîæäàëèñü è ðóøèëèñü èìïåðèè, ãðåìåëè ïîëèòè ÷ ĺńęčĺ č ðåëèãèîçíûå âîéíû, ńňđŕíű ñòàíîâèëèñü êîëîíèÿìè è âîçâðàùàëè íåçàâèñèìîñòü.

Ďđč ýňîě Àôðèêà ÷ ŕůĺ âńĺăî âîñïðèíèìàåòñÿ ęŕę ãèãàíòñêàÿ ïëîùàäêà äëÿ ñàôàðè, áóäňî ýňî îòäåëüíàÿ ñòðàíà, ŕ íĺ âňîđîé ďî ðàçìåðó êîíòèíåíò â ěčđĺ. Èç âåõõõõõõõõõõõààÒåà îàîîîîñîñîééîééîééééîîîîéééééééééééòéééòéòòòòàà

Ãðàíäèîçíûå ěĺ ÷ AOE, õðèñòèàíñêèå ñîáîðû, ęîňîđűĺ ěîăóň ñîïåðíè ÷ ŕňü ń åâðîïåéñêèìè, ïàìÿòíèêè èñòîðèè, âîêðóã êîòîðûõ ôîðìèðîâàëèñü ňŕęúâ íàðîäû, òðàäèöèîííûå ïîñòðîéêè è ñàìûå ñîâðåìåííûå êîíñòðóêöèè âńĺ ýňî àôðèêàíñêàÿ àðõèòåêòóðà.

Àëèèññéééééè è àààààûûûûûîòòàààààîàòòààààààààà - - - ññññññòòòèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè .è ............ Ýò àà â x  î î íâèèèààààààåååòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  1982 Ãîäåãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããîîîîîîîîîîîî Ãàðäàÿ ïðèìåð ňđŕäčöčîííîé àðõèòåêòóðû äîëèíû Icaa, îäčí čç êñàðîâ ń ãëèíÿíûìè č ãèïñîâûìè ñòðîåíèÿìè, â ôďí ÷ Enea äâîðöîì, íàïîìèíàþùèì đŕáîňű Àíòîíèî äĺňĺé.

ěóçĺč âàëþòû (Valuta muzej), îäíŕ čç ãëàâíûõ äîñòîïðèìå ÷ àòåëüíîñòåé Àíãîëû, íàõîäèòñÿ â ñòîëèöå ńňđŕíű Ëóàíäå íàïðîòèâ äðóãîãî ïàìÿòíèêà ìåñòíîé àðõèòåêòóðû Íàöèîíàëüíîãî áàíêà. Äâàèèÿÿÿèèÿÿèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèûûûûûûûû ÁàêêààààààààààèèèèèëëëëëëëëëëëåãååååååéééééÉ À ìóççééééééééééééééìììììòòòòììììììì IIIIII COOO cììîîîî cãããããÃîàÀÉíÀ.

Leopard, afrički psi i Hyenas bore se za antilop, što ne žuri da odustane od

turisti u (Južnoj Africi) imali su sreće da vide nevjerovatno olujna scenu iz života divljih životinja. Nakon što su napustili logor, gotovo su odmah primijetili leopard, koji su se vukli na Zemlji koju je ubio imhalu (afrička antilopa prosječne vrijednosti).

Afrika je povezana s većinom ljudi s ogromnim lavovima. Ali je li to životinja - najopasniji Sfari? Malo je vjerovatno da su ovi grabežljivi izuzetno mirna stvorenja u odnosu na one šunke, o kojima ćemo vam reći danas. Razgovarali bismo o Hyenasu, ali smo našli one koji su preživjeli ova glasna bića. Susret - divlji afrički psi!

Iako ove životinje uključuju kao hijenski, ali u njihovim parametrima više poput crvenog vuka. Veličina pojedinaca je prilično mala - samo 70 cm u Consere, ali ugriz je najmoćniji između ostalog. Jedite u tijesnoj kosti kao jednostavno kao i mi da kliknemo sjeme.

Živjeti jedan pas ne može - nisu izašli na samostalan lov, čak i pored njihovih moćnih čeljusti. Stoga su pokucani u jata od 15-20 glava. Oni vole alfa-mušku i alfa-žensku bandu, oni koji uzimaju sva organizaciona rješenja i samo mogu pasti.

živi jato između sebe vrlo ljubazan, podižući djecu alfa ženke i brige za ranjene, bolesne i stare. Dostizanje 2,5 godine, dame ostavljaju rodne mesta i odlaze u novi tim, gde će sami moći da daju potomstvo. Stoga su muški pojedinci uvijek veći od žena.

Sada ćemo vam reći zašto se ovi predatori smatraju najljepšim. Sve se radi o zajednici i koherentnosti akcija. Kombinirajući u grupe, oni mogu ispuniti plijen, što je tri puta veće od njih. Možda su afrički psi najsavršeniji lovci na kontinentima. Samo je jedna žrtva od 10 istaknuta, a to nije dobra i sigurnost.

Ali čak i ovi odlični lovci ponekad moraju ostati bez ručka, jer više nezgrapnih pojedinaca žive oko njih. Vrlo često ili lavovi preuzmu pse, koristeći njihovu superiornost. Šta učiniti, u velikoj porodici tvoja usta ne žuri.

Ali najvažnija opasnost za pse bila je i ostaje osoba. Protiv oružja su nemoćni i zubi i brzina trčanja. Na Zemlji je malo životinja, ne više od 5 hiljada pojedinaca. Ali nakon svega, prije nekoliko godina, pakovanje od 100 afričkih pasa bilo je daleko od neuobičajenog, sada je grupa od 30 pojedinaca izazvala iskreno iznenađenje naučnika.

Koristimo kolačiće
Koristimo kolačiće kako bismo osigurali da vam damo najbolje iskustvo na našoj web stranici. Korištenjem web stranice prihvaćate našu upotrebu kolačića.
Dopustite kolačiće.