Kako kuhati goveđi ožiljak za pseRuber u suhom ima puno prednosti - savršeno pohranjene kod kuće i nesumnjivo poput pasa. Takva delicija je lako kuhati sa vlastitim rukama, uz pomoć pećnice.

Za to je potrebno uvući želudac na komade, 17:00, izlažite u rernu za lim za pečenje. Dno rešetke treba instalirati limom za pečenje na koji će ispuštati ispušteni sok i masnoća.

Slijedeći u rerni, morate postaviti temperaturu od 60 ° C, da otvorite vrata za ventilaciju i ostavite 5-8 sati za sušenje.

Gotov proizvod je prilično čvrst, vrlo poput pasa. Pohranite ga u kartonsku kutiju, bilo u vrećici tkanine kako biste osigurali pristup kisiku.

Koliko treba dati?

Počevši od polugodišnjeg doba, štenad se ubrizgavaju u dijetu kuhani ožiljak. Ovo dovodi svoje tijelo kalijum, magnezijumom, vitaminima B i PP, fosforu, kalcijumom.

Veličina porcija je najbolje da se formira odmah ispred mraza, tako da su prikladni da ga dobiju i odmah silovali kućnog ljubimca.

Koliko često?

* ICE *: pranje. Í î î áèåååååååååååååååååååååå. Ñëûøàëà đŕçíűĺ ìíåíèÿ, â êàêîì âčäĺ íóćíî äàâàòü ðóáåö ñîáàêå.Åñëè äŕđčňü čëč îøïàðèâàòü, áîëüøèíñòâî íóæíûõ ìèêðîýëåìåíòîâ è ôåðìåíòîâ òåðÿþò ńâîč ñâîéñòâà.Åñëè ïðîìûâàòü - ňîćĺ ñìûâàþòñÿ íóæíûå âåùåñòâàÅñëè íå ïðîìûâàòü Dene ïîäöåïèòü êàêóþ ëčáî áÿêó.Íó ňŕę ęŕę ćĺ âńĺ ňŕęč äàâàòü? - In, Stroke-ï ïòòòééééééééééééééìììììòòòòòòòòòòòéééééééé

Òàëÿ: ïðîìûòü, ïðîìîðîçèòü, ðàçìîðîçèòü è äàâàòü, áűë ĺůĺ ñîâåò őîđîřčé, ðåçàòü íå êðóïíî, äŕćĺ âçðîñëîé ńîáŕ, ňŕę ęŕę êîðîâû ěîăóň çàãëàòûâàòü äðÿíü, ňčďŕ ïðîâîëîê E o. Ä.ììíííííí î ââââââü e A, ààààààààààààààààààóóààààààààà ååååååóóóóó, åååååååååååååèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Ó íàñòòííííààààü .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Üîîîîîîîî ! Âîò

:

* ICE *: ïàøøø ::: ó í ýòòííííà àü .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. âñìûûüüüüüüüüîîîîîààà? Ñ ​​ñ ð äé ??

Gera: ó ì ìûîîàààààààà a Ààààààààààààààààààààààààà a âîàààïïïàààààê àëàààåååììåìåìììěìììììììììììììììããããããã

* ICE *: ìôôè Øøøø, èèèèò, èèè  â âçìàèè àààààà ňŕę è őîđîřî, ìíå îíč ńîâńĺě íå íóæíûÍèêòî őîňü ďî òðóáàì NOO ÷ ŕňü í åáóäåò, ęîăäŕ ěîé ÑëîíîÏóçèêãîëîïèðóåò ïî êâàðòèðå è ïèùèò èãðóøêîé ęîăäŕ âńĺ ñïÿòÀ ÿ óć ęŕę òî ïîòåðïëþ çàïàõ.ãëàâíîå ñîñåäåé âûæèòü

: * ICE * ïèøøø ::: Üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî Kalifla, itd., ETC .. Íà íå øë î ììììììì òòòòüüüü ü îîòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò àààààààà <<<

"" "" "" "I I I I I I ï" ï "ï" ûòÅÅÿÿÿÿÿÍÍììûìÅûìÿÿÿÿÿìíìììììììÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Í ñîÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Îòüàà ñîüüüàà ïãüüéé îüüééééçé .é .é. Í åãî òòò ãããããìììììììììììěäå ¸¸¸¸¸¸ãî è è äòò ñ ñîòòàåååååååååååååååååååååååååååååå. ÂÅåüüüüûûååååááãããããããîãããããããããã Ðáüüüüüüüüüüêêüêêêêêêìêìêìåååååå ... Áÿÿê - --ààà ûûûûûûûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò <<

* ICE *: Òàëÿ ïèøåò: ňîëüęî ñóõîé Eiði íó â ñóøêå íĺň čěĺííî ňĺő ôåðìåíòîâ, IA ìèêðîýëåìåíòîâ âñÿêèõ ňŕě, à čěĺííî ôåðìåíòîâ (OA ÷ ňî ó êîðîâû íŕ íŕ ÷ àëüíîé ńňŕäčč ïåðåâàðèâàíèÿ âûäåëÿåòñÿ), ęîňîđűĺ íóæíû ! Ð òîææææîîîîîîììñìñññ , åå îîîîîîîî.

Koristimo kolačiće
Koristimo kolačiće kako bismo osigurali da vam damo najbolje iskustvo na našoj web stranici. Korištenjem web stranice prihvaćate našu upotrebu kolačića.
Dopustite kolačiće.